O nas

Pasję i pomoc innym połączyć w jedną całość.
Tak powstała Fundacja PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII.

W dniu 13 maja 2015 roku została powołana Fundacja PCHip z siedzibą w Błażowej, woj. podkarpackie.
Fundacja prowadzi działalność na terenie całej Polski, a w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, także poza jej granicami.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

  • ochrona i promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej;
  • pomoc i działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz udzielanie wsparcia dla członków rodzin osób niepełnosprawnych;
  • utworzenie i prowadzenie ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy;
  • rozwój i popularyzacja sportów konnych, parajeździectwa, parapowożenia, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania;
  • kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw proekologicznych i wrażliwości na przyrodę;
  • edukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o historii, tradycji i kulturze;
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji;
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, mieszkańców z obszarów wiejskich i miejskich oraz wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

 

Zarząd Fundacji PCHip:

Ryszard Król - prezes Zarządu Fundacji

Katarzyna Gwizdak - wiceprezes Zarządu Fundacji

ag

Rada Fundacji PCHip:

Tomasz Olszewski

Alina Goldmann

Anna Lorenz-Filip

Dariusz Gałajda