DIAGNOZA MŁODZIEŻY Z GMIN NIEBYLEC I LUBENIA

rs2017_okgFundacja PCHip od stycznia 2017 r. prowadziła prace nad diagnozą sytuacji młodzieży zamieszkałej na terenie gm. Niebylec i Lubenia, woj. podkarpackiego.

Niniejsza diagnoza jest pierwszym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, a jej celem jest rozpoznanie problemów i potrzeb lokalnego środowiska młodych ludzi.

Podjęliśmy się zdiagnozowania potrzeb i problemów młodzieży nie tylko w celu poznawczym (zidentyfikowania problemów i potrzeb), ale także w celu praktycznym, aby podjąć konkretne działania na rzecz młodzieży takie jak: poszerzenie oferty aktywności dla młodych ludzi, stworzenie programów wyrównujących szanse młodych ludzi w obszarach edukacji i umiejętności społecznych oraz wspierające tych młodych, którzy chcą rozwijać swój potencjał. W celu opracowania diagnozy opracowano Ankietę, składającą się z 11 pytań, która jest głównym źródłem danych i zawiera odpowiedzi na proste, a zarazem ważne pytania odnoszące się do badanych osób, m.in.: Jak spędzasz czas wolny? Co jest dla Ciebie w życiu ważne? Co należy zmienić w Twojej gminie?

Ankieta przeprowadzona została na reprezentatywnej grupie młodzieży – 40 osób, w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 13-19 lat. Kolejnym, ważnym źródłem informacji było spotkanie fokusowe, które odbyło się w dniu 05.03.2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Sołonce, w którym uczestniczyła młodzież z Baryczki, Sołonki i okolic – 40 osób. Spotkanie miało na celu integrację z młodzieżą, rozmowę na temat jej potrzeb i problemów, tworzenie „Drzewa potrzeb” oraz znalezienie konkretnych rozwiązań dla tych problemów.

Ponadto przy opracowywaniu diagnozy korzystaliśmy z internetu oraz Strategii Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”, jak również przeprowadziliśmy wywiady – m.in. z mieszkańcami – na temat jakości ich życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego oraz z nauczycielami – na temat lokalnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych w środowisku lokalnym.

Głównymi wnioskami płynącymi z diagnozy są: - badana młodzież ma różne zainteresowania i hobby, potrzebują miejsca i możliwości, by te pasje rozwijać; - młodzi lubią spędzać swój wolny czas w miejscu zamieszkania, mają swoje ulubione miejsca, wskazali miejsca, które są brzydkie i których nie lubią; - oferta skierowana do młodych na terenie gmin jest niewystarczająca, zaś skorzystanie z możliwości dostępnych miastach – znacznie utrudnione, niezbędny jest zatem z jednej strony – rozwój oferty miejscowej, z drugiej – ułatwienia komunikacyjne.

Za wszystkie cenne informacje, dzięki którym udało nam się opracować diagnozę środowiska młodzieży z gmin Niebylec i Lubenia, serdecznie dziękujemy!