Diagnoza młodzieży w gminie Lubenia

RS2016_OKG„MŁODOŚĆ MA PRAWO CHCIEĆ CZEGO NIE MA, A NAWET CO JEST NIEMOŻLIWE”

Wiesław Myśliwski

PCHip od stycznia br. prowadzi prace nad diagnozą sytuacji młodzieży z terenu gminy Lubenia, woj. podkarpackie. Diagnoza jest pierwszym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, do którego przystąpiliśmy, a jej celem jest rozpoznanie problemów i potrzeb lokalnego środowiska młodzieży.

Młodzież to zróżnicowana kategoria społeczna; naszymi badanymi objęte są osoby w wieku 13-19 lat: gimnazjaliści oraz młodzież ponadgimnazjalna. Okres między dzieciństwem a dorosłością to okres młodości, w których zachodzi wiele zmian: fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, społecznych. W okresie wczesnej adolescencji rozpoczyna się szukanie doświadczeń poza środowiskiem rodzinnym, większego znaczenia nabiera grupa rówieśnicza i relacje z przyjaciółmi/znajomymi. Dla rodziny oznacza to często budowanie nowych zasad funkcjonowania. „Z młodością jako kategorią socjologiczną związane jest pojęcie społecznego „moratorium” – odroczenia obowiązków przypisanych osobie dorosłej: odpowiedzialności za własną sytuację ekonomiczną, założenie rodziny i posiadanie dzieci. Jednocześnie pojawiają się w tej „przestrzeni ochronnej” kluczowe dla samodzielnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie zobowiązania, m.in. do wyboru ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej, opanowania roli płciowej czy radzenia sobie z wymaganiami dotyczącymi osiągnięć –zarówno w szkole, jak i w miejscu pracy”1. Młodzież tradycyjnie postrzegana jest jako siła sprawcza zmiany społecznej. Z tego punktu widzenia ważne jest, aby poznać system wartości, potrzeby, cele młodych ludzi. W ten sposób możemy przewidywać, jakie zmiany mogą nastąpić w społeczeństwie polskim, a patrząc z punktu widzenia społeczności lokalnej – w gminie. Od młodych zależy rozwój bądź stagnacja gminy. Młodzież postrzegana jest przez rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, dorosłych jako grupa, która może stanowić „problem”. Wynika to z braku zrozumienia, braku lub niewielkiej wiedzy na temat młodzieży - ich potrzeb, pragnień, celów, ale także deficytów, które odczuwają, co niekorzystnie wpływa na ich potencjał rozwojowy.

W celu opracowania diagnozy skonstruowano kwestionariusz, składający się z 11 pytań, który jest głównym źródłem danych i zawiera odpowiedzi na proste, a zarazem ważne pytania odnoszące się do badanych osób, m.in. W jaki sposób najchętniej spędzają czas wolny? Jakie są ich wartości, uczucia i aspiracje? Co dla nich w życiu jest najważniejsze? Jaki mają pogląd na swoje środowisko lokalne? Ankieta przeprowadzona została na reprezentatywnej grupie młodzieży – 42 osoby, w tym 23 kobiety i 19 mężczyzn w wieku 13-19 lat. Kolejnym, ważnym źródłem informacji było spotkanie fokusowe, które odbyło się w dniu 14.02.2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Sołonce, w którym uczestniczyła młodzież z Sołonki i okolic – 15 osób. Spotkanie miało na celu integrację z młodzieżą, rozmowę na temat jej potrzeb i problemów, tworzenie „GRY W KLASY” oraz znalezienie konkretnych rozwiązań dla tych problemów.

Ponadto przy opracowywaniu diagnozy korzystaliśmy z internetu oraz z Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”, jak również przeprowadziliśmy wywiady - m.in. z P. Aleksandrem Bielendą – emerytowanym wieloletnim nauczycielem, autorem wielu publikacji o tematyce lokalnej, założycielem Muzeum Regionalnego w Sołonce, który doskonale zna środowisko lokalne i mieszkańców. Z mieszkańcami Sołonki - na temat jakości ich życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego oraz z nauczycielami - na temat lokalnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych w gminie Lubenia.

Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży w gminie Lubenia nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia wielu osób. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom z Publicznego Gimnazjum w Siedliskach.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które zechciały poświęcić swój czas i porozmawiać z nami o młodzieży oraz młodym ludziom, którzy opowiedzieli nam o sobie.

photo(1)

FOTOGALERIA

_______________________________________________________________ 1 D. Hildebrandt-Wypych, Pokolenia młodzieży-próba konceptualizacji, http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/546/Dobrochna%20Hildebrandt-Wypych%20Pokolenia%20mlodziezy%20-%20proba%20konceptualizacji.pdf?sequence=1